Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

У нашој гимназији ученички парламент постоји већ известан број година и окупља ученике свих разреда.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

У нашој гимназији ученички парламент постоји већ известан број година и окупља ученике свих разреда.

Зашто је битно да ученици буду укључени

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Добробити од оснивања ученичких парламената

Добробити од оснивања ученичких парламената

 • ЗА УЧЕНИКЕ
 • ЗА ШКОЛУ И НАСТАВНИКЕ
 • ЗА РОДИТЕЉЕ
 • ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
 • остваривање права гарантованих међународним и националним документима
 • прихватање права и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • свестран развој ученика
 • искуство тимског рада
 • учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • јасна и благовремена информисаност свих ученика
 • могућност утицања на одлуке битне за ученике
 • квалитет сарадње између ученика и наставника
 • веће задовољство радом и животом у школи
 • боља сарадња и комуникација са ученицима
 • упознавање са жељама и потребама ученика
 • смањивање одговорности и подела обавеза
 • задовољство доношеним одлукама, без присиле
 • смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
 • лакша адаптација на промене
 • веће задовољство радом и животом у школи
 • одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију
 • лакше идентификовање потреба свих страна
 • боља сарадња и задовољство школским процесом
 • мањи број конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом између родитеља и деце
 • примена научених вештина (прихватање различитих мишљења, толерантност, могућност аргументованог дискутовања...) у породичном животу кроз обострано учење и контат
 • активно укључивање у школски процес
 • лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција
 • лакша и боља информисаност о животу у школи
 • боља расподела наменских средстава
 • могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
 • квалитет рада школа се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници

Шта је НЕТАЧНО, а прича се...

Шта је НЕТАЧНО, а прича се...

 • Ученички парламент омогућава више права за ученике, а мање за наставнике!
 • НЕ. Формирање ученичких парламената не представља губитак ауторитета код наставника, већ представља могућност за остваривање основних људских права и утиче на бољу међусобну сарадњу између наставника и ученика.
 • Ученицима је дато право да организују парламент, а они нису спремни да прихвате сопствену одговорност.
 • НЕ. Права се никоме не дају, она свакоме припадају од момента рођења. Ученицима је на основу националних и међународних докумената омогућено да се удружују ради учешћа у доношењу одлука. Залажући се за остваривање сопствених права ученици у себи развијају осећање одговорности и поштовање права других.
 • Ученици нису довољно компетентни да учествују у доношењу одлука које се тичу живота у школи!
 • НЕ. Ученици су довољно зрели да сами препознају своје основне потребе, а самим тим и одлуке које су важне за њих, што их чини успешнијима приликом доношења одлука. Заинтересованост свих страна за доношење битних одлука у школи је подједнако важна како за ученике тако и за наставнике.
 • Парламент омогућава ученицима слободу да раде оно што желе!
 • НЕ. Циљ формирања ученичких парламената не значи потпуну слободу чињења за ученике. Ученицима се кроз ученичке парламенте пружа могућност да се удружују и учествују у доношењу одлука, а самим тим уче да њихова права имају ограничења и да приликом остваривања сопствених права не смеју да угрожавају права других.
 • Могућност организовања ученичких парламената представља додатну обавезу како за наставнике, тако и за ученике!
 • НЕ. Ученички парламенти смањују обавезе, јер утичу на време које се троши на сучељавање различитих ставова и решавање конфликтних ситуација. А утиче и на каналисање слободног времена кроз активности које доприносе задовољству рада и живота у школи.
 • Ученички парламент је место где се решавају сви проблеми!
 • НЕ. На састанцима ученичких парламената треба изнети различита мишљења и истаћи проблеме ученика. Међутим, неки проблеми превазилазе оквире деловања парламента и у таквим ситуацијама неопходно је обратити се наставнику, директору, стручном сараднику или неком другом надлежном органу.
 • Представнике ученичких парламената чине само ученици са одличним успехом!
 • НЕ. Да би ученички парламент функционисао није неопходно да његови представници буду само најбољи ученици у школи. То што неко има одличан успех не мора да значи да ће да буде и успешан парламентарац. Да би били успешни представници ученичког парламента, ученици треба да буду отворени, комуникативни, информисани, сигурни у себе, спремни да прихвате различитости, да имају могућност самоконтроле, објективности и реалности.
 • Ученички парламент захтева додатна материјална / финансијска средства од стране школе.
 • НЕ. Једна од активности ученичких парламената је и могућност подношења и реализације различитих пројеката, кроз које могу да остваре жељене активности. За организацију ученичких парламената потребна је само добра воља и сарадња свих у школи.
 • Представници ученичког парламента самоиницијативно доносе одлуке, које су само у њиховом интересу.
 • НЕ. Изабрани представници представљају и заступају све ученике школе. Поверење које им је указано на изборима правдају доношењем одлука које су у интересу свих ученика, без дискриминације. Учешће у доношењу одлука не поистовећује се са апсолутном самосталношћу у доношењу одлука.
 • Процес колективног одлучивања подразумева да мишљење сваког ученика мора утицати на доношење коначне одлуке.
 • НЕ. Изражавајући сопствено мишљење треба имати у виду да то право имају и други. Сваки ученик који очекује да његово мишљење буде саслушано и уважено, мора то чинити и у односу на друге. Учешће у процесу одлучивања не значи, да мишљење мора нужно утицати на доношење коначне одлуке. Процес заједничког одлучивања подразумева размену и сарадњу кроз активно слушање, уважавање и поштовање, а не однос победника и губитника.